العربیه| English| فارسی

واحد بهبود کیفیت

این واحد بر حسب دستور وزارت متبوع از آبان ماه سال 1390 در این بیمارستان تحت نظارت مستقیم ریاست محترم بیمارستان شروع به کار نموده است. مهم ترین هدف در تشکیل این واحد ارتقای کیفیت، کارایی، اثر بخشی خدمات می باشد که نیازمند یک رویکرد نظام مند، برنامه ریزی، نظارت و پایش پیامدهای بالینی، انسانی و اقتصادی است. در حال حاضر طرح های اعتبار بخشی ملی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، در این دفتر در حال اجرا می باشد. این دفتر متشکل از مسئول واحد و کارشناسان مرتبط در حوزه های مختلف می باشد.