راهنمای بخش ها و طبقات

 

ساختمان شماره یک

طبقه ی زیر زمین  

نمازخانه

رادیواوژی

فیزیوتراپی

آزمایشگاه

طبقه ی همکف

صندوق

پذیرش و ترخیص

درمانگاه

اورژانس

کلینیک زخم

دندان پزشکی

تزریقات

داروخانه

بخش زایمان طبیعی

بخش زنان و زایمان

بخش نوزادان

مدارک پزشکی

 

مدارک پزشکی

کارشناس بیمه ها

اتاق عمل سزارین

 طبقه ی اول 

منابع مالی

دفتر مدیر بیمارستان

دفتر ریاست

دفتر مدیرعامل

اکوکاردیوگرافی

تجهیزات پزشکی

اسناد پزشکی

رسیدگی به شکایت

بخش جراحی مردان

بخش ICU

بخش CCU

اتاق عمل جنرال

هولترمانیتورینگ

تست ورزش

اسکوپی

بخش داخلی مردان

 

 

ساختمان شماره  دو

         طبقه ی همکف              

نوار مغز

بخش همویالیز

سی تی اسکن

سونوگرافی

اسپیرومتری

کلینیک سنگ شکن

دفتر پرستاری

ادیومتری

طبقه ی اول

 

مدارک پزشکی

بخش اطفال

بخش جراجی زنان