العربیه| فارسی
ثبت شده در تاریخ » 1395/12/14 در ساعت »11:24

تقدیر از پزشکان بخش اطفال توسط پرسنل بخش با حضور ریاست بیمارستان