فرم نظرسنجی

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه شده است.
بدیهی است دقت شما در پاسخ دهی به سوالات در افزایش سطح کیفی خدمات بیمارستان تاثیر فراوانی خواهد داشت.

1- میزان رضایت از برخورد و پاسخگویی پزشکان:
2- نحوه برخورد نیروهای حراست بیمارستان با شما:
3- میزان رسیدگی پرستاران و نحوه ارائه خدمات درمانی به شما:
4- نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاری:
5- وضعیت بهداشت، نظافت بخش، اتاق بیمار و سرویس بهداشتی:
6- رضایت از کیفیت غذا، ساعت توزیع غذا و نحوه سرویس دهی غذا:
7- نحوه برخورد پرسنل پذیرش با شما و زمان صرف شده جهت پذیرش بیمار:
8- میزان رضایت از وضعیت فیزیکی بیمارستان (آرامش، نور، صدا، تهویه و امکانات برای همراهان):
9- میزان رضایت از وضعیت زمان صرف شده جهت ترخیص بیمار: