نحوه تماس با ما

نشانی بیمارستان

آدرس:  قم ، میدان مطهری ، خیابان رهبر
شماره تماس: 025-36161111
پست الکترونیک: h.golpayegani@yahoo.com
لینک تلفن های ضروری

فرم ارتباط با ما