آموزش به کارکنان

 پیام آموزش و توانمندسازی

آموزش و توانمندسازی به عنوان فرآیندی در جهت افزایش بهره وری و کارآیی دانشی و مهارتی کارکنان از جمله واحد هایی است که از دو دیدگاه فرد و بیمارستان دارای اهمیت است. ازدیدگاه فرد به این علت که نه تنها بهبود دهنده شرایط  شغلی وی بوده بلکه باعث درگیر شدن پرسنل در فرآیند ها و فعالیت های بیمارستان شده و از احساس ناکارآمدی پرسنل جلوگیری می کند. آموزش یا در معنای فراگیرتر آن، توانمند سازی کارکنان نه تنها باعث می شود هزینه های بالای استخدام و به کارگیری نیرو ها در بیمارستان هدفمند و نتیجه دار شود بلکه از هدر رفتن سرمایه های سازمان و اشکالات ناشی از عدم آموزش پرسنل جلوگیری می کند.
امید است با همیاری و همکاری کلیه پرسنل در جهت تعالی بیمارستان کوشا باشیم.