جستجوی پزشکان

تخصص

ذبیح الله عسگری
نام: ذبیح الله
نام خانوادگی: عسگری
تخصص:مغز و اعصاب
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:02536161111
پست الکترونیک:
رزومه

مهدی فخاران جدی
نام: مهدی
نام خانوادگی: فخاران جدی
تخصص:متخصص داخلی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:025-37722023
پست الکترونیک:
رزومه

احسان الله شکری
نام: احسان الله
نام خانوادگی: شکری
تخصص:پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

آمنه محمدی
نام: آمنه
نام خانوادگی: محمدی
تخصص:متخصص رادیولوژیست
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

نجمه رزاقی
نام: نجمه
نام خانوادگی: رزاقی
تخصص:پزشک داروساز
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

ثنا خبازان
نام: ثنا
نام خانوادگی: خبازان
تخصص:پزشک داروساز
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید مصطفی محدث قمی
نام: سید مصطفی
نام خانوادگی: محدث قمی
تخصص:پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

آرزو باقری
نام: آرزو
نام خانوادگی: باقری
تخصص:متخصص پاتولوژی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

سید علی تحویلدار
نام: سید علی
نام خانوادگی: تحویلدار
تخصص:پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه

مینو پور مجیب
نام: مینو
نام خانوادگی: پور مجیب
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:lmojib@yahoo.co.uk
وب سایت:
تلفن تماس:025-36505355
پست الکترونیک:lmojib@yahoo.co.uk
رزومه

زهرا یزدانی
نام: زهرا
نام خانوادگی: یزدانی
تخصص:متخصص زنان و زایمان
شماره نظام پزشکی:
پست الکترونیک:
وب سایت:
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
رزومه