دکتر محمد جواد قاسم زاده
دکتر محمد جواد قاسم زاده
رئیس و مسئول فنی بیمارستان

جزئیات بیشتر
سید صادق اعتمادی کیا
سید صادق اعتمادی کیا
مدیر بیمارستان

جزئیات بیشتر
سید حسن طباطبایی فاخر
سید حسن طباطبایی فاخر
مدیر پرستاری

جزئیات بیشتر