مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان

جزئیات بیشتر
دکتر محمد جواد قاسم زاده
دکتر محمد جواد قاسم زاده
رئیس و مسئول فنی بیمارستان

جزئیات بیشتر
سید صادق اعتمادی کیا
سید صادق اعتمادی کیا
مدیر بیمارستان

جزئیات بیشتر
دکتر منیره رموزی
دکتر منیره رموزی
مدیر پرستاری

جزئیات بیشتر