مدارک و شرایط پذیرش

راهنمای نحوه ی پذیرش بیماران بستری (غیر اورژانس)

 • حضور بیمار و یا همراه وی در واحد پذیرش
 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج
 • ارائه كارت ملي و شناسنامه
 • ارائه دفترچه بيمه
 • ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي
 • انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه توسط متصديان پذيرش
 • ارائه برگ تأييدیه مالي
 • تشکیل پرونده
 • صدور دستبند شناسایی
 • تخصیص شماره تخت در بخش مربوطه توسط متصديان پذيرش
 • کنترل کردن مندرجات برگ پذيرش، پرونده و دستبند شناسايي توسط خود بیمار و يا همراه وي برای حصول اطمینان بیشتر
 • انتقال بیمار به بخش مربوطه توسط بیماربر

نکات مهم هنگام پذيرش

 • در هنگام پذيرش بانوان جهت انجام جراحي هاي زنان و زايمان، حضور همسر (با همراه داشتن شناسنامه خود) ضروری می باشد.
 • در هنگام پذيرش كودكان، حضور پدر (با همراه داشتن شناسنامه خود) و یا قيم قانوني وی (با همراه داشتن دستور قضایی) ضروری می باشد.

اطلاعات ضروري

 • فعالیت واحد پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي بوده و از ساعت 7 صبح تا 7:30 بعدازظهر در قسمت پذيرش بستري و از ساعت7:30 بعدازظهر تا 7 صبح در پذيرش اورژانس صورت مي گيرد.
 • حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج و سرپرستار بخش و دریافت كارت همراه امكان پذير مي باشد.
 • ميزان مبالغي كه از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت بوده و جمع کل هزينه ها (حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) در هنگام ترخیص توسط واحد مربوطه اعلام مي گردد.
 • ورود کودکان و نوجوانان (افراد كمتر از 12 سال) به بخش های بستري حتی در ساعات ملاقات ممنوع می باشد.