هزینه های بیمارستان

 

تعرفه هتلینگ بیمارستان در سال 1403

هزینه تخت به تخصص (هزینه یک شب بستری)

تعرفه خیریه (ریال)

تخت ICU

78/241/000

تخت CCU

49/974/000

تخت خصوصی

39/114/000

تخت اتاق دو تختی

30/419/000

تخت اتاق سه تختی

21/727/000

تخت زنان و زایمان (دو تخته)

30/419/000

تخت بلوک زایمان

30/419/000

تخت داخلی زنان

21/727/000

تخت داخلی مردان

21/727/000

تخت جراحی زنان

30/419/000

تخت جراحی مردان

30/419/000

تخت اطفال

21/727/000

تخت نوزاد سالم

15/213/000

تخت نوزاد بیمار

21/727/000

تعرفه درمانگاه در سال 1403

ویزیت عمومی

870/000

ویزیت متخصص

1/470/000

ویزیت اعصاب و روان

1/880/000

ویزیت فوق تخصص

1/780/000

نوار مغز

8/792/500