هزینه های بیمارستان

 

تعرفه هتلینگ بیمارستان در سال 1401

هزینه تخت به تخصص (هزینه یک شب بستری)

تعرفه خیریه بدون تخفیف (ریال)

تخفیف بیت (ریال) تعرفه خیریه با تخفیف(ریال)

تخت ICU

41/383/000 10/000/000 31/383/000
تخت CCU 26/441/000 5/000/000 21/441/000
تخت خصوصی 20/695/000 0 20/695/000
تخت اتاق دو تختی 16/095/000 2/500/000 13/595/000
تخت اتاق سه تختی 11/495/000 2/500/000 8/995/000

تخت زنان و زایمان (دو تخته)

16/095/000

2/500/000 13/595/000
تخت بلوک زایمان 16/095/000 2/500/000 13/595/000
تخت داخلی زنان 11/495/000 2/500/000 8/995/000
تخت داخلی مردان 11/495/000 2/500/000 8/995/000
تخت جراحی زنان 16/095/000 2/500/000 13/595/000
تخت جراحی مردان 16/095/000 2/500/000 13/595/000

تخت اطفال

11/495/000

2/500/000 8/995/000

تخت نوزاد سالم

8/050/000 1/050/000 7/000/000
تخت نوزاد بیمار 11/495/000 2/500/000 8/995/000

تعرفه درمانگاه در سال 1401

نوع خدمت

تعرفه خیریه (ریال)

ویزیت عمومی

480/000

ویزیت متخصص

810/000

ویزیت اعصاب و روان

1/030/000

ویزیت فوق تخصص

980/000

نوار مغز

4/759/500