هزینه های بیمارستان

تعرفه هتلینگ بیمارستان

هزینه تخت به تخصص (هزینه یک شب بستری)

تعرفه خیریه (ریال)

تخت ICU

10/170/000

تخت CCU

5/085/000

تخت جراحی زنان

2/921/000

تخت جراحی مردان (دو تخته)

4/387/000

تخت داخلی زنان

2/921/000

تخت داخلی مردان

2/921/000

تخت زنان و زایمان (دو تخته)

4/387/000

تخت اطفال

2/921/000

تخت نوزاد سالم

1/466/000

تخت نوزاد بیمار

2/044/000

تخت اورژانس

2/921/000

تعرفه درمانگاه

نوع خدمت

تعرفه خیریه (ریال)

ویزیت عمومی

190/000

ویزیت متخصص

319/000

ویزیت اعصاب و روان

384/000

ویزیت فوق تخصص

384/000

هولتر مانیتورینگ

1/221/000

تست ورزش

980/400

نوار مغز

1/512/000