کلینیک پیگیری بیمار

 

مسئول واحد : آقای حامد ظفرقندی-کارشناس پرستاری

پرستار پیگیر : سرکارخانم نفیسه همدانیان-کارشناس پرستاری

نوع ارائه خدمات :  بصورت تلفنی و حضوری

تلفن تماس : 025-36626615

روزهای فعالیت واحد: شیفت های صبح در روزهای دوشنبه،سه شنبه وچهارشنبه

موقعیت مکانی: واقع در درمانگاه بیمارستان

شرح فعالیت واحد پیگیری بیماران پس از ترخیص: واحد پیگیری بیماران پس از ترخیص طبق دستورالعمل وزارت بهداشت به منظور پیگیری بیماران ترخیص شده از بیمارستان با تشخیص هایی با بیماری مزمن فعالیت میکند.

این واحد با بیماران پس از ترخیص بصورت حضوری در کلینیک پیگیری و بصورت تلفنی پس از ترخیص توسط پرستار پیگیر ارتباط برقرار میکند.

پیگیری و آموزش بیماران پس از ترخیص بصورت تلفنی در چندین نوبت انجام شده و درصورت نیاز آموزش ها و راهنمایی های لازم به بیماران داده میشود.

شاخص های مشخص شده توسط وزارت بهداشت بصورت ماهانه توسط واحد پیگیری بیماران بدست آمده و مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

بیماران مزمن نیاز به پیگیری طبق دستورالعمل وزارت بهداشت شامل موارد زیر می باشد.

1-بیماران فشارخون

2- بیماران نارسائی قلبی 

3- بیماران سکته قلبی

4-بیماران سکته مغزی

5 –بیماران دیابتیک

6- بیماران نارسائی مزمن کلیوی

7-بیماران اختلالات روان پزشکی

8-بیماران سوختگی

9-انواع سرطان 

10 –آمپوتاسیون

 11-بیماران مزمن ریوی