اولین کارگاه احیاء قلبی تنفسی مقدماتی برای پرسنل اداری در سال 1398

تاریخ: 1398/02/05
اولین کارگاه احیاء قلبی تنفسی مقدماتی برای پرسنل اداری در سال 1398
تعداد بازدید: 2168
اولین کارگاه احیاء قلبی تنفسی مقدماتی برای پرسنل اداری در سال 1398