برگزاری دوره آموزشی "اورژانس دیالیز" مدرس:جناب آقای دکتر درّی مورخ 1398/04/03

تاریخ: 1398/04/03
برگزاری دوره آموزشی "اورژانس دیالیز" مدرس:جناب آقای دکتر درّی مورخ 1398/04/03
تعداد بازدید: 2071
برگزاری دوره آموزشی "اورژانس دیالیز" مدرس:جناب آقای دکتر درّی مورخ 1398/04/03