برگزاری دوره آموزشی " اخلاق پزشکی" با امتیاز آموزش مداوم مورخ: 1398/05/05 مدرس: جناب آقای دکتر رضائی

تاریخ: 1398/05/08
برگزاری دوره آموزشی " اخلاق پزشکی" با امتیاز آموزش مداوم مورخ: 1398/05/05 مدرس: جناب آقای دکتر رضائی
تعداد بازدید: 2255
برگزاری دوره آموزشی " اخلاق پزشکی" با امتیاز آموزش مداوم  مورخ: 1398/05/05  مدرس: جناب آقای دکتر رضائی